Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Regulamin zawodów w wędkarstwie spinningowym

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Wszystkie zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski i Grand-Prix Polski muszą być rozgrywane wyłącznie na żywej rybie.

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb.

1.2. Przy łowieniu z brzegu długość sektora powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie krótszy niż 150 metrów linii brzegowej

2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH,

2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

2.2. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty; jako przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady, dewony. Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema grotami bezzadziorowymi lub pozbawionymi zadzioru. Dozwolone są przynęty wykonane z gumy, plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest używanie przynęt, w których użyto materiałów do ich produkcji ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych.

2.3. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody mogą być rozgrywane:

3.2. Zaleca się aby liczba rozgrywanych tur w zawodach była równa liczbie zawodników w drużynie. Zawody ogólnopolskie i mistrzostwa Polski, aby mogły być uznane za odbyte, powinny być rozegrane przynajmniej: Grand Prix Polski w jednej, a Mistrzostwa Polski w dwóch turach.

3.3. Zawodnicy w każdej z tur zachowują te same numery startowe. W każdej turze obowiązuje nowe losowanie obsad jednostek pływających w sektorach.

3.4. Miejsca wyjścia lub wypłynięcia w sektorach określa organizator.

3.5. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny.

3.6 Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza zezwolenie na wyjście zawodników na wybrane stanowiska w sektorze. W zawodach rozgrywanych z jednostek pływających oznacza rozpoczęcie wypuszczania jednostek
pływających do sektora. Wypuszczanie następuje, co 30 sekund jedna jednostka pływająca.

Kolejność wypuszczania według numerów jednostek pływających:

Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15 minut) na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

3.7. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia oraz podczas łowienia z jednostek pływających. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta
może być zmniejszona.

3.8. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np.
przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

3.9. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

3.10. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących.
Zabrania się łowienia w trolingu. Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60m, dla zapewnienia
swobodnego wędkowania zawodnikom oraz wyposażone w kapoki i kotwicę z liną o długości dostosowanej do maksymalnej głębokości łowiska. O dopuszczeniu jednostek pływających do zawodów decyduje komisja techniczna powołana przez Sędziego Głównego.
Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi ratunkowych, patrolujących teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej pomocy zawodnikom na jednostkach pływających. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond, urządzeń nawigacyjnych oraz silników manewrowych (elektrycznych) podczas łowienia.

3.11. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone przez organizatora) przymiary.

3.12. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu do zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.

4. ZAWODY ROZGRYWANE Z BRZEGU.

4.1. Wariant 1.
Organizator zawodów określa granice sektorów dzieląc je na podsektory (oznakowanie sektorów i podsektorów powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny) o długości max 500m linii brzegu. Zawodnicy startują z podsektorów. Podsektory mogą być jednoosobowe (minimum 150m) lub trzy osobowe (max 500m) przydzielane na podstawie losowania w oparciu o system komputerowy. Zawodnik zobowiązany jest przez okres 30 minut łowić w wylosowanym podsektorze, później może łowić w całym sektorze. Organizator zobowiązany jest do określenia czasu i sposobu zajęcia miejsca w podsektorach informując o tym w komunikacie nr 1. Na każdy podsektor wyznacza sędziego kontrolnego. Zawodnicy poruszają się w granicach własnego sektora. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.

5. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH.

5.1. Wariant 1.
Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego. Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej sędziemu w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.

Zabrania się pomocy:

Wariant 2.
Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie jednostki pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy ją po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.
Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu w karcie startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego ilość złowionych ryb oraz w określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.

Organizator zobowiązany jest do:

Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych.

Zabrania się pomocy:

Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury zawodów. Dysponowanie jednostką pływającą rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym. Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub spalinowego o mocy max 13KM (10kW) (o ile tego typu silników nie zapewni organizator).
Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących się w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania
silników spalinowych w zawodach jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. O zakazie używania silników spalinowych organizator musi poinformować w komunikacie nr 1.

6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

6.2. Obowiązuje następująca punktacja:

a. głowacica i sum:

b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:

c. boleń i brzana:

d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany:

e. jaź i kleń:

f. okoń:

Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji.

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

6.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby
tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

7. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze:

W całych zawodach: